Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
KAPITAN BOMBA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin serwisu internetowego www.kapitanbomba.pl, określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, tj. spółkę CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS0000671280, REGON:021976118, NIP:8982201542, kapitał zakładowy spółki 1 021 009,50 zł. Kontakt możliwy jest z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej: sklep@kapitanbomba.pl, nr telefonu +48 668 183 100.
 2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu. 

§ 2. DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, Produktu określonego w Zamówieniu;
 3. Firma Kurierska – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów;
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie sposobu Dostawy i płatności;
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę ze Sprzedawcą. W rozumieniu pojęć niniejszego Regulaminu, Klient jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu;
 6. PNPK (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) – osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 7. Konto Klienta – przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień. W ramach Konta Klienta gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 8. Produkt – towary, kupony podarunkowe oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego;
 9. Regulamin – niniejszy  dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady i warunki korzystania z Newslettera;
 10. Sklep Internetowy/Serwis–oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem www.kapitanboma.pl za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług oraz zawarcie Umowy Sprzedaży;
 11. Sprzedawca/Usługodawca – spółka CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS0000671280, REGON:021976118, NIP: 8982201542;
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 13. Usługa lub Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym szczególności Usługi takie jak: Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter;
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Sklepu Internetowego. 

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Przeglądanie Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji. 
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, KOSZTY WYSYŁKI
ORAZ SPOSOBY DOSTARCZENIA TOWARU

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać Produkt;
  3. poprawnie wypełnić Formularz zamówienia, który zawiera informacje dotyczące w szczególności danych odbiorcy zamówienia, miejsca i formy Dostawy, a także formy płatności.
 3. Po wypełnieniu przez Klienta informacji określonych w Formularzu zamówienia, Klient zatwierdza zamówienie, a następnie przechodzi do etapu płatności. 
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt Dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli na związanie się Umową Sprzedaży poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza zamówienia i przejścia do procesu płatności.
 5. Koszty dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu wysyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikiem. Wysyłki za terenie Polski: Paczkomaty -12,90 zł; Kurier InPost -12,90 zł. Doręczenie poza granice Rzeczypospolitej Polskiej: UPS – 40 zł (za wyjątkiem Szwecji, gdzie koszty dostawy wynoszą 80 zł). 
 6. Dostępnymi metodami płatności za Zamówienie są płatności on-line. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 7. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 4 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Klient zrezygnował z nabycia Produktu, i anulować złożone zamówienie.
 8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 
 10. Towary są dostarczane przez wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Kurier InPost i Paczkomaty. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 1-2 dni roboczych.
 11. W przypadku doręczenia zamówionych przez Klienta Towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, doręczenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy przewozowej UPS, a przewidywany czas doręczenia Towaru określony jest przez przewoźnika, w zależności od kraju przeznaczenia i wynosi do 5 dni roboczych. Termin ten jednak może ulegać zmianom. Sprzedający przewiduje możliwość dostawy Towarów jedynie do wybranych krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry Włochy.

§ 5. CENY I FORMA PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości oferowanych Produktów w Sklepie Internetowym. Ceną obowiązującą Klienta jest cena podana w Sklepie Internetowym w chwili prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza zamówienia, a potwierdzonego przez Sprzedawcę w sposób określony w § 4 ust. 7.
 2. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty w formach przewidzianych przez Sprzedającego, o których mowa w § 4 ust. 6, a podanych w Sklepie Internetowym.

§ 6. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionego Produktu przez Klienta jest odpłatna. W trakcie wypełniania Formularza zamówienia Klient jest informowany o dostępnych formach Dostawy, a także o kosztach każdej z nich.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski oraz wybranych krajów widocznych podczas składania zamówienia.
 3. Całkowita cena za zakupione Produkty, z uwzględnieniem kosztów Dostawy, przedstawiana jest Klientowi w sposób określony w § 4.
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia dostarczanego przez Sprzedawcę, Sprzedawca w chwili otrzymania przesyłki zwrotnej zwraca Klientowi koszty zamówienia pomniejszone o koszty Dostawy, które poniósł Klient. Nieodebranie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy między Sprzedawcą, a Klientem.
 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej na wskazany przez niego adres w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w Dostawie leżące po stronie Firmy Kurierskiej.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę natychmiast po dostarczeniu towaru. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Firmy Kurierskiej spisania właściwego protokołu. W razie braku spisania protokołu lub braku zgłoszenia wad, Klient traci w tym względzie uprawnienia.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient lub PNPK będący konsumentem może w terminie 30 dni od dnia Dostawy zamówionych Produktów, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. 
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy uzależnione jest od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient lub PNPK może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient lub PNPK przedmiotowe oświadczenie wraz z Produktami, których ono dotyczy, zobowiązany jest wysłać na adres: CDA S.A. ul. Legnicka 50, 54 – 204 Wrocław.
 3. Klient lub PNPK zobowiązany jest do zwrotu Produktów w stanie nienaruszonym, tj. w stanie nie wskazującym na ślady użytkowania wykraczające poza konieczne korzystanie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 4. Ze względów higienicznych i ochrony zdrowia wymianie ani zwrotowi nie podlega bielizna.
 5. Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta lub PNPK.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta lub PNPK oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz Produktów, zwróci Klientowi lub PNPK dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient lub PNPK, chyba że Klient lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§ 8. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Serwisu Klient winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Google Chrome z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (PortableDocument Format).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Klienta do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie. 
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Klienci powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe. 

§ 9. NEWSLETTER

 1. Usługa Newslettera jest nieodpłatna i polega na wysyłaniu treści informacyjno – promocyjnych przygotowywanych przezUsługodawcę.
 2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez Usługodawcę na ich wyraźne żądanie oraz nieodpłatnie – na żadnym etapie Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów Newslettera, poza kosztami wynikającymi z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), które Użytkownik ponosi we własnym zakresie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno – promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta i jest równoznaczne, po wyraźnym zaakceptowaniu tego faktu podczas rejestracji adresu e-mail w Serwisie, ze:
 1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
 2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne otrzymywanie Newslettera.
 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie. 
 2. Newsletter zawiera treści informacyjno – promocyjne dotyczące Serwisu, Usługodawcy, Produktów oferowany w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
  1. zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy

Zgody, o których mowa w punktach 1) i 2) wyrażane są poprzez kliknięcie odpowiedniego pola podczas podawania adresu e-mail w formularzu Newslettera zawartego w Serwisie.

 1. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera, Usługodawca przesyła Użytkownikowi w formie mailowej potwierdzenie zawarcia umowy, co oznacza, że pomiędzy stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony. 
 2. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno – promocyjnych oraz przetwarzanie przez  Usługodawcę danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@kapitanbomba.pl, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi. 
 3. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi Newsletter na zasadach przewidzianych w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy. 
 2. Klient nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Klient nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych,kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
 3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.
 4. Klient zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klientowi lub PNPK przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: CDA S.A. ul. Legnicka 50, 54 – 204Wrocław bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@kapitanbomba.pl.Klient w celu zareklamowania otrzymanego Produktu może skorzystać z Formularza Reklamacyjnego Towaru, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Klienta rozpatrzona.
 4. Przesłanie przez Klienta reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego. 
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 6. Klientowi, będącemu przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przy sprzedaży. 
 7. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 9. CDA S.A. posiada numer LUCID DE5610474011272

Do pobrania:
Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacyjny towaru